Sinh hoạt chi bộ định kì

Sinh hoạt chi bộ định kì

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2020

VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2020

 

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2020

Cụ thể hóa chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của Đảng bộ phường Đông Hồ. Chi bộ tiểu học Đông Hồ báo cáo tình hình thực hiện các mặt công tác tháng 8/2020 như sau:

1. Ưu điểm:

1.1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Lãnh đạo BGH nhà trường thực hiện tốt chức năng lãnh đạo; Tổ chức đăng ký trẻ sinh năm 2014 trên địa bàn chuẩn bị vào lớp 1

- Rà soát trẻ trong độ tuổi đi học trên địa bàn phường Đông Hồ vận động học sinh ra lớp.

- CBQL, GV dạy lớp 1 tham gia tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới 2018

- GV, NV nghỉ phép hè và trả phép đúng quy định.

1.2. Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Trong tháng tình hình tư tưởng của Cán bộ, đảng viên và viên chức ổn định, ý thức tinh thần trách nhiệm được nâng lên, nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Tuyên truyền, giáo dục học sinh vui chơi lành mạnh, biết tự bảo vệ mình trong dịp nghỉ hè.

Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19

* Thông qua tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

  1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

            Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         2. Kỉ niệm các ngày lễ:

- Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (01/8/1930- 01/8/2030)

90 năm- Một chặng đường vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng.

- Kỉ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2020) và Quốc Khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2020)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

 3. Thông tin trong nước:

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

4. Hoạt động đối ngoại và tình hình thế giới thời gian gần đây:

Bức tranh toàn cảnh kinh tế- chính trị thế giới 6 tháng đầu năm 2020.

5. Văn bản mới:

 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP, ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, ngày 12/3/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

6. Hướng dẫn, trao đổi:

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

7. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chống chủ nghĩa cơ hội để xây dựng Đảng trong sạch , vững mạnh.

8. Triển khai đảng văn tháng 8

          Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU, ngày 17/7/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Tiên về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo ( 01/8/1930- 01/8/2020)

Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 08/6/2020 của Đảng bộ phường Đông Hồ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025

Chương trình hành động số 01-CTr/ĐU, ngày 08/6/2020 của Ban Chấp hành Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Đông Hồ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

 

1.3. Về lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh:

* Ban giám hiệu.

- Lãnh đạo BGH nhà trường thực hiện tốt chức năng lãnh đạo; Hoàn thành hồ sơ chuyên môn cuối năm; Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 2020; Xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên của CBQL và GV năm học 2020- 2021. Tổ chức cho học sinh kiểm tra lại lần 2. Sửa chữa cơ sở vật chất trong hè.

* Công đoàn.

          - Tiếp tục tuyên truyền đến CĐV các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19.

- Tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn và phần mềm quản lý đoàn viên 2020.

- Tham dự sơ kết 6 tháng đầu năm

- Chuẩn bị hồ sơ thi đua cuối năm

 * Chi đoàn.

- Tham gia phát quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố 5 phường Đông Hồ.

- Tham gia chương trình hớt tóc miễn phí cho thiếu nhi trên địa bàn khu phố 4 phường Đông Hồ.

1.4. Về lãnh đạo chi bộ trong sạch, vững mạnh :

Duy trì việc tổ chức sinh hoạt lệ Chi bộ theo định kỳ, thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và sức chiến đấu của từng Đảng viên trong công tác xây dựng Chi bộ, tất cả đảng viên trong chi bộ luôn có ý thức đấu tranh xây dựng trên tinh thần trách nhiệm vì đồng chí, đồng nghiệp.

- Tổ chức sinh hoạt chi bộ đúng định kỳ.

  - Hoàn thành hồ sơ giám sát của chi bộ

1.5. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị

- Cá nhân tự nhận xét việc khắc phục những khuyết điểm của bản thân theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

* Kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4:

1. Đ/c Hứa Thị Thanh Hương

2. Đ/c Huỳnh Thị Hương   

* Thông qua mẩu chuyện kể về Bác: Đ/c Trần Bích Thủy thông qua mẩu chuyện “ Thời gian quý báu lắm”.

  2. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân:

- Không

6. Đánh giá chung :

Nhìn chung trong tháng 8/2020 các kế hoạch đề ra đều được triển khai thực hiện tốt. Công tác xây dựng chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ luôn được chú trọng, ý thức tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên được nâng lên nên hoạt động của Chi bộ từng bước mang lại hiệu quả.

 

      Phần II : CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

THÁNG 9/2020

Thực hiện chương trình công tác tháng 9/2020 của Đảng bộ phường Đông Hồ. Chi bộ tiểu học Đông Hồ cụ thể hóa và đề ra chương trình công tác trọng tâm tháng 9/2020 như sau:

  1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Chỉ đạo BGH phân công giáo viên và sắp xếp thời khóa biểu. Báo cáo nhanh và thống kê đầu năm. Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020- 2021. Tổ chức Hội nghị CMHS ở lớp và cấp trường. Tuyên truyền đến PHHS về chương trình giáo dục phổ thông mới thực hiện ở lớp 1.

Hoàn thành hồ sơ đề nghị chỉ định bổ sung nhân sự cấp ủy và bầu Bí thư chi bộ Trường Tiểu học Đông Hồ (Đ/c Huỳnh Thị Hòa)

2- Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

- Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2020) và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020)

- Kỉ niệm 75 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945- 23/9/2020)

Sinh hoạt thông tin nội bộ tháng 9/2020 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy và triển khai các văn bản mới.

3- Về lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh:

- Lãnh đạo BGH nhà trường thực hiện tốt chức năng lãnh đạo: Giáo viên khối 1 tập trung nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới.

 * Công đoàn.

          - Tiếp tục tuyên truyền đến công đoàn viên  phòng, chống dịch Covid- 19.

  - Công đoàn đo thân nhiệt học sinh trước khi vào trường

- Tuyên truyền vận động PHHS mua BHYT

- Chuẩn bị văn kiện Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2020- 2021

 * Chi đoàn.

- Tổ chức buổi cắt tóc miễn phí cho HS .

- Nhận 20 suất gạo của Đoàn phường Đông Hồ hỗ trợ cho HS có hoàn cảnh khó khăn.

- Duy trì việc hỗ trợ Đội trong việc trực cổng lúc HS ra về.

- ĐV trực đo thân nhiệt cho HS để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tham gia “Đêm hội trăng Rằm” vui Tết Trung thu năm 2020 cùng Đội.

4- Về lãnh đạo chi bộ trong sạch vững mạnh:

- Duy trì việc tổ chức sinh hoạt lệ Chi bộ theo định kỳ, thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và sức chiến đấu của từng Đảng viên trong công tác xây dựng Chi bộ, tất cả đảng viên trong chi bộ luôn có ý thức đấu tranh xây dựng trên tinh thần trách nhiệm vì đồng chí, đồng nghiệp.

Quán triệt đảng viên thực hiện đúng theo Quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm và tham dự sinh hoạt tại tổ tự quản theo Quy định số 312-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị khóa XII quy định “ về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”.

5. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

- Tổ chức kiểm điểm cá nhân tự nhận xét việc khắc phục những khuyết điểm của bản thân theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

* Kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4:

1. Đ/c Lưu Thị Điểm

2. Đ/c Đoàn Phạm Bảo Trung

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với liên hệ thực tế tại cơ quan, đơn vị trong nhiệm vụ chuyên môn.

- Thông qua mẩu chuyện kể về Bác: Đ/c Phan Thị Phương Mai thông qua mẩu chuyện ……

6. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ vào chương trình công tác tháng 9 năm 2020, Ban chi ủy lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện.

        Ban giám hiệu nhà trường, tất cả các đ/c đảng viên theo chức năng nhiệm vụ của mình nhằm tổ chức thực hiện chương trình công tác tháng 9 năm 2020.

Người đưa tin: Lê Hoàng Minh - Ủy viên chi bộ trường Tiểu học Đông Hồ.


Danh mục:

Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 149
Tháng 03 : 1.916

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HỒ

Địa chỉ: Số 08 Mạc Công Du - Khu Phố III - Phường Đông Hồ - Thành phố Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 02973852132

Email: c1donghoht.kiengiang@moet.edu.vn