Sinh hoạt chi bộ lệ tháng 10-2020

Sinh hoạt chi bộ lệ tháng 10-2020

SINH HOẠT CHI BỘ LỆ THÁNG 10-2020

           I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

Vào lúc 14 giờ ngày 09/10/2020 tài trường Tiểu học Đông Hồ đã tiến thành buổi sinh hoạt chi bộ định kì tháng 10/2020. Đến dự buổi sinh hoạt gồm có:

- 30 đảng viên chi bộ Tiểu học Đông Hồ.

- Ban chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy phường Đông Hồ, gồm có 03 đồng chí (đ/c):

1. Đ/c Lý Văn Hiếu 

2. Đ/c Nguyễn Phú Trung 

3. Đ/c Nguyễn Văn Ninh 

II. Nội dung sinh hoạt:

1. Về công tác chính trị tư tưởng:

1.1. Sinh hoạt một số nội dung thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương trong thông tin nội bộ tháng 10 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

1.2. Triển khai các văn bản cấp trên.

1.3. Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên và quần chúng trong đơn vị, những vấn đề có liên quan đến chi bộ. Định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên.

2. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

2.1. Thông qua dự thảo báo cáo tháng 9 năm 2020 và chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của chi bộ.

2.2. Cá nhân tự nhận xét việc khắc phục những khuyết điểm của bản thân theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

2.3. Sinh hoạt mẩu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Phó Bí thư gợi ý thảo luận.

4. Đảng viên phát biểu ý kiến, thảo luận, tự phê bình và phê bình

III. Kết thúc.

1. Phó Bí thư tổng hợp ý kiến của đảng viên và trao đổi, giải quyết những ý kiến và phân công nhiệm vụ thực hiện trong tháng.

2. Kết luận buổi sinh hoạt

3. Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt.

4. Thư ký thông qua biên bản sinh hoạt chi bộ.

 

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2020

Cụ thể hóa chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của Đảng bộ phường Đông Hồ. Chi bộ tiểu học Đông Hồ báo cáo tình hình thực hiện các mặt công tác tháng 9/2020 như sau:

1. Ưu điểm:

1.1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Lãnh đạo BGH nhà trường thực hiện tốt chức năng lãnh đạo: Tổ chức  Lễ khai giảng năm học mới, đón học sinh lớp 1. Phân công nhiệm vụ CB, GV, NV đầu năm học mới. Báo cáo nhanh số liệu đầu năm. Xây dựng kế hoạch nhà trường, kế hoạch chuyên môn và kế hoạch hoạt động khác.

- Tham gia học tập chính trị hè.

- Tổ chức Hội nghị Cha mẹ học sinh cấp trường.

1.2. Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Trong tháng tình hình tư tưởng của Cán bộ, đảng viên và viên chức ổn định, ý thức tinh thần trách nhiệm được nâng lên, nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Tuyên truyền đến CB, GV, NV tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid – 19

Tuyên truyền, giáo dục học sinh đội mũ bảo hiểm trên đường đi học, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.

* Thông qua tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9  năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

I. Thông tin nội bộ tháng 9/2020

 1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

            Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         2. Kỉ niệm các ngày lễ:

- Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2020) và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020)

Tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng tháng  Tám và Quốc khánh  2/9 trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

- Kỉ niệm 75 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945- 23/9/2020)

Nhân dân Rạch Giá, Hà Tiên hưởng ứng ngày “Nam bộ kháng chiến chống Pháp”

3. Thông tin trong nước:

Một số kết quả và bài học kinh nghiệm từ đại hội các tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025.

4. Hoạt động đối ngoại và tình hình thế giới thời gian gần đây:

Tình hình quan hệ Việt Nam- Trung Quốc thời gian gần đây.

5. Văn bản mới:

 Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg, ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính Chính phủ, về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

6. Hướng dẫn, trao đổi:

Một số ý kiến tâm huyết của đảng viên gửi tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ Xi, nhiệm kỳ 2020- 2025

7. Triển khai đảng văn tháng 8

          Kế hoạch số 01-KH/TU, ngày 16/8/2020 của Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa , ổi định và tiến bộ trong tình hình mới;

Chỉ thị  số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tang cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới;

Kế hoạch  số 02-KH/TU, ngày 16/8/2020 của Thành ủy thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Kế hoạch  số 03-KH/TU, ngày 24/8/2020 của Thành ủy tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư (khóa XII) về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”;

Chỉ thị  số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”;

Chỉ thị  số 12-CV/TU, ngày 24/8/2020 của thành ủy Hà Tiên về việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo;

Công văn số 05-CV/BTGTU, ngày 3/9/2020 của Ban tuyên giáo Thành ủy về việc cài ứng dụng Bluezone.

Báo cáo số 07-BC/ĐU, ngày 10/9/2020 của Đảng ủy phường Đông Hồ về kết quả chỉ đạo tháng 8 và chương trình chỉ đạo tháng 9 năm 2020.

1.3. Về lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh:

* Ban giám hiệu.

- Lãnh đạo BGH nhà trường thực hiện tốt chức năng lãnh đạo; Xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên của CBQL và GV năm học 2020- 2021. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và kế hoạch ngoài giờ lên lớp. Ổn định nề nếp học sinh và đi vào hoạt động giảng dạy từ tuần 1 đến tuần 4.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn của ngành.                                                      

* Công đoàn.

          - Tiếp tục tuyên truyền đến CĐV các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19.

- Tiếp tục vận động PHHS mua Bảo hiểm y tế.

- Chuẩn bị văn kiện Hội nghị cán bộ- viên chức Năm học 2020- 2021

* Chi đoàn.

  - Vận động đoàn viên trẻ tham gia cuộc thi học tập và làm theo Bác vòng 1,2.

        - Duy trì việc hỗ trợ Đội trong việc trực cổng lúc HS ra về.

- Tham gia “Đêm hội trăng Rằm” vui Tết Trung thu năm 2020 cùng Đội.

1.4. Về lãnh đạo chi bộ trong sạch, vững mạnh :

Duy trì việc tổ chức sinh hoạt lệ Chi bộ theo định kỳ, thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và sức chiến đấu của từng Đảng viên trong công tác xây dựng Chi bộ, tất cả đảng viên trong chi bộ luôn có ý thức đấu tranh xây dựng trên tinh thần trách nhiệm vì đồng chí, đồng nghiệp.

- Tổ chức sinh hoạt chi bộ đúng định kỳ.

1.5. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị

- Cá nhân tự nhận xét việc khắc phục những khuyết điểm của bản thân theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

* Kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4:

1. Đ/c Lưu Thị Điểm

2. Đ/c Đoàn Phạm Bảo Trung

* Thông qua mẩu chuyện kể về Bác: Đ/c Phan Thị Phương Mai thông qua mẩu chuyện “Chiếc vòng bạc

  2. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân:

Học sinh chưa có ý thức cao trong việc giữ vệ sinh trường, lớp. Các em còn vứt rác tại chỗ khi tham gia các hoạt động ngoài sân trường.

6. Đánh giá chung :

Nhìn chung trong tháng 9/2020 các kế hoạch đề ra đều được triển khai thực hiện tốt. Công tác xây dựng chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ luôn được chú trọng, ý thức tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên được nâng lên nên hoạt động của Chi bộ từng bước mang lại hiệu quả.

 

      Phần II : CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

THÁNG 10/2020

Thực hiện chương trình công tác tháng 10/2020 của Đảng bộ phường Đông Hồ. Chi bộ tiểu học Đông Hồ cụ thể hóa và đề ra chương trình công tác trọng tâm tháng 10/2020 như sau:

  1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Chỉ đạo BGH tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; phân công giáo viên rèn luyện cho học sinh thi tìm hiểu kiến thức về An toàn giao thông trong trường học cấp thành phố. Hoàn thành hồ sơ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ; hồ sơ trường học An toàn về An ninh trật tự 2020.

Kiểm tra, nhắc nhở đảng viên thực hiện kế hoạch chuyên đề của chi bộ: Vận động phụ huynh mua Bảo hiểm y tế cho học sinh đạt hiệu quả.

Thông báo số 15-TB/ĐU, ngày 07/10/2020 của Đảng ủy phường Đông Hồ về việc bầu bổ sung Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Đông Hồ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020- 2022.

2- Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

          - Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2020)

Sinh hoạt thông tin nội bộ tháng 10/2020 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy và triển khai các văn bản mới.

  1. Về lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh:

* Chuyên môn:

- Lãnh đạo BGH nhà trường thực hiện tốt chức năng lãnh đạo: Xây dựng kế hoạch, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020- 2021; tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm trường; chuẩn bị hồ sơ giáo viên tham gia thi GVCN lớp giỏi cấp thành phố. Chỉ đạo các tổ khối sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Xây dựng các kế hoạch của tổ. Tích cực phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng.

 * Công đoàn.

          - Tiếp tục tuyên truyền đến công đoàn viên  phòng, chống dịch Covid- 19.

         -  Tuyên truyền Kỉ niệm 20/10 Ngày thành lập Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Tuyên truyền vận động PHHS mua BHYT

- Tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2020- 2021

 * Chi đoàn.

 - Hỗ trợ, động viên các đoàn viên thi Học tập và làm theo Bác năm 2020

- Chuẩn bị văn kiện; tổ chức Đại hội Chi đoàn

- Hỗ trợ Đội Thi tìm hiểu kiến thức An toàn giao thông trong trường học cấp thành phố.

4- Về lãnh đạo chi bộ trong sạch vững mạnh:

- Duy trì việc tổ chức sinh hoạt lệ Chi bộ theo định kỳ, thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và sức chiến đấu của từng Đảng viên trong công tác xây dựng Chi bộ, tất cả đảng viên trong chi bộ luôn có ý thức đấu tranh xây dựng trên tinh thần trách nhiệm vì đồng chí, đồng nghiệp.

Quán triệt đảng viên thực hiện đúng theo Quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm và tham dự sinh hoạt tại tổ tự quản theo Quy định số 312-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị khóa XII quy định “ về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”.

5. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

- Tổ chức kiểm điểm cá nhân tự nhận xét việc khắc phục những khuyết điểm của bản thân theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

* Kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4:

1. Đ/c Đoàn Thị Nga

2. Đ/c Hồ Thị Mỹ Thuận

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với liên hệ thực tế tại cơ quan, đơn vị trong nhiệm vụ chuyên môn.

- Thông qua mẩu chuyện kể về Bác: Đ/c Phạm Thị Giang thông qua mẩu chuyện “  

6. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ vào chương trình công tác tháng  10 năm 2020, Ban chi ủy lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện.

        Ban giám hiệu nhà trường, tất cả các đ/c đảng viên theo chức năng nhiệm vụ của mình nhằm tổ chức thực hiện chương trình công tác tháng 10 năm 2020.


Danh mục:

Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 59
Tháng 03 : 2.111

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HỒ

Địa chỉ: Số 08 Mạc Công Du - Khu Phố III - Phường Đông Hồ - Thành phố Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 02973852132

Email: c1donghoht.kiengiang@moet.edu.vn